Tweedaagse: Beeldvorming en perspectief

Tweedaagse

Leefstijl poli plus biedt een tweedaagse voor kind en ouders waarin we samen een pas op de plaats maken in het leven van kind en gezin. We gaan op zoek naar de juiste (mix van) ingrediënten voor een goed leven.
Rode draad tijdens de tweedaagse is de leefstijl van het kind. De wijze waarop het leven wordt geleefd, beleefd en alles wat het kind daarbij (wel of niet) laat zien of doet. In leefstijl komt de levenskwaliteit tot uitdrukking. In hoeverre is er sprake van een goed leven en wat zou er voor nodig zijn.

Bij de beeldvorming maken we gebruik van informatie die vooraf door ouders wordt aangeleverd (dossier). Daarnaast vormen we een beeld door wat ouders in de gesprekken terplekke met ons delen. Alles wat ouders belangrijk vinden, komt aan bod. We verzamelen ook nieuwe informatie door middel van observatie van het kind, contactspel, een medische check (al dan niet via beeldbellen met de leefstijlarts) en kleine testjes die worden gedaan. We zetten vooral onze ogen en oren aan het werk maar eigenlijk benutten we alles wat helpt om een completer beeld van het kind te krijgen.

“Beide dagen zijn helemaal toegesneden op jouw kind en jullie unieke omstandigheden. Na het beeld van de huidige situatie, oriënteren we ons  op de gewenste situatie voor je kind”.

Perspectiefplan

Na de tweedaagse beschrijven de teamleden hun persoonlijke bevindingen in een eigen verslag. Hiermee willen ze ouders informeren, inspireren en activeren. Daarnaast wordt door de orthopedagoog een analyse gedaan van alle verkregen informatie. Dit wordt gebruikt voor het persoonlijk perspectiefplan voor het kind. Een plan waarin alles samenkomt. Het geeft een onderbouwing van het totaalbeeld maar ook van de positie van ouders en keuzes die ze kunnen maken. De effecten van de tweedaagse ontdekkingstocht zullen ook z’n weerslag hebben op de directe kring rond het kind. Denk aan gezinsleden, groepsgenoten of begeleiders. We gaan uit van een hoopvolle, positieve weerslag. Leefstijl poli plus biedt dus meer dan alleen een antwoord op versplinterde zorg.

meisje in rolstoel

Waarom de Leefstijl poli plus?

De zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag is vaak in stukjes geknipt. Daarmee ook de ondersteuning van hun ouders en het gezin waarin ze opgroeien. Hoe kun je vanuit een ‘totale’ blik, kijken naar de behoefte van het kind, de gewenste ondersteuning en perspectief op een goed leven. Daar richten we ons op. Een goed leven is voor iedereen verschillend.

Als gezin met een zorgintensief kind heb je geen alledaags leven. Het hele gezin is betrokken bij deze situatie. Je kind is non-stop aangewezen op topzorg. Voor elk facet is er wel een specialist beschikbaar. Fijn, maar je ervaart versnipperde hulp. Dat is ongewenst want je kind blijft een leven lang afhankelijk van anderen, en jij als ouder dus ook. Er is meer samenhang en structuur nodig in het levenslange en levensbrede zorgproces. Jij wilt overzicht maar misschien ook wel iemand naast je die het overzicht bewaart. (zoals een onafhankelijk clientondersteuner). Je wilt graag goede levensloopzorg en – ondersteuning die past bij jouw leven en het leven dat je graag wilt.

Als ouder(s) van een zorgintensief kind, heb je essentiële vragen over je kind nu, maar ook over de (nabije) toekomst. Hoe hou je rekening met zijn of haar gezondheid en wat staat je daarin nog te wachten? Wie en wat is daarvoor nodig. Extra vragen duiken op bij bepaalde ‘mijlpalen’ zoals naar school gaan of 18 jaar worden. Wanneer of wat het vraagstuk ook is, je moet kunnen bouwen op goede informatie, vakkundige inzichten en antwoorden.

Om je kind kansen te bieden en om een fijn gezinsleven te hebben, moeten zaken goed geregeld zijn. Op een manier die jou regie geeft, maximaal ontlast en optimaal ondersteunt. Waar de onafhankelijk clientondersteuner vooral het zorgproces organiseert, de voorwaarden hiervoor regelt of bondgenoot is in passende gezinsondersteuning, richt Leefstijl poli plus zich allereerst op de vragen en uitdagingen die het kind als persoon betreffen. Hoe komt het kind het best tot recht en wat is daarvoor nodig. Welk perspectief is er om een zo goed mogelijk leven te kunnen leiden nu, morgen en overmorgen. Ja, en als het goed gaat met je kind, gaat het ook goed met jou als ouder. Wel wat kort door de bocht, maar er zit een kern van waarheid in. Beide invalshoeken voor support zijn belangrijk en ze ontmoeten elkaar voortdurend. Beide partijen kunnen elkaar goed aanvullen om zo het gezin ‘the best of both worlds’ te bieden.

Leefstijl poli plus doet dit met een tweedaagse voor jou en je kind, afgestemd op jullie unieke situatie.

Wat biedt de Leefstijl poli plus?

Leefstijl poli plus is er voor kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag. We bieden een tweedaagse voor een soort levensbestendige beeldvorming. We vormen een 360 graden beeld aan de hand van de positieve gezondheid van je kind en jullie unieke situatie. 360 graden wil zeggen dat we het beeld rond maken. Alles wat bij (het leven van) je kind hoort, komt aan bod.

Positieve gezondheid is een benadering van gezondheid waarbij het accent niet ligt op ziekte of aandoening maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Zie figuur 1. Deze benadering helpt om alle aspecten bij elkaar te brengen. Ons helpt het om de verbindingen in het leven van je kind te vinden en vast te leggen. Daarnaast ook de verbindingen tussen specialisten, andere betrokkenen en het leven van je kind.

Verdeeld over twee dagen wordt niet alleen vanuit medisch oogpunt naar je kind gekeken, ook het functioneren in het algemeen, de leefstijl en de leefwereld (omgeving) worden erbij betrokken Onder leefstijl verstaan we meer dan voeding of bewegen. Het gaat om de wijze waarop jouw kind het leven leeft, beleeft en alles wat hij of zij daarbij (wel of niet) laat zien of doet. De leefstijl vormt een belangrijk aandeel in het totaalbeeld aangezien het alle zes domeinen voor positieve gezondheid van je kind aanraakt. Het is ‘de plus’ voor de poli, vanwege deze unieke aanpak.

girl-with-down-syndrome-wearing-beige-apron-painti-2022-09-08-17-32-46-utc-3

Hoe werkt de Leefstijl poli plus?

Het team -een mix van betrokken professionals en ervaringsdeskundigen- gaat aan de slag met je kind. Afhankelijk van de vragen van ouders, vindt de medische check terplekke of via beeldbellen plaats. De overige teamleden zijn in principe altijd in levenden lijve aanwezig. Er worden testjes gedaan en er wordt geoefend, gespeeld en geobserveerd. Vooraf wordt dossieranalyse gedaan. Dit houdt in dat bestaande informatie (vastgelegd in een dossier) is opgevraagd bij ouders en is gelezen. Belangrijke aspecten en conclusies worden meegenomen in de verdere beeldvorming. Door het voeren van gesprekken wordt een soort blauwdruk gemaakt van het leven van je kind. Je inbreng als ouder hierbij is richtinggevend. 

De mensen die de onderzoekjes doen maken een eigen deelverslag. De orthopedagoog maakt in de periode daarna een samenhangend beeld van alle inbreng. Ook geeft ze tips en adviezen die vanuit alle invalshoeken zijn gewogen. Advies voor de gewenste situatie, voor keuzes nu en in de (nabije) toekomst. Handvatten en richting voor goede zorg en hulpmiddelen, voor begeleiding en behandeling, voor ontwikkeling en leren, voor stimuleren, activeren en meedoen in de samenleving. Het perspectiefplan is een soort kompas, de navigatie op de gewenste situatie. Uiteindelijk doel is een goed en kansrijk leven voor je kind, waardoor ook de kansen voor andere gezinsleden kunnen toenemen.

Figuur 1. Positieve gezondheidsbenadering

Wat kun je met het resultaat van de Leefstijl poli plus?

Aan de screening van thuiswonende kinderen en jongeren met een Wlz indicatie zijn geen kosten verbonden. Het wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (medisch), en vanuit budget dat beschikbaar is gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als het gaat om: leefstijl, leefwereld, 360° beeld en verbindend advies. 

Is er een verwijzing nodig voor de Leefstijl poli plus? 

  • Voor de medische screening is een verwijzing nodig van de huisarts, kinderarts, arts VG, of andere medisch specialist (BIG geregistreerd) 
  • Voor de andere onderdelen is geen verwijzing nodig 

Waar nodig of gewenst ondersteunen we bij de aanvraag van een verwijzing. 

Teenage girl smiling in tall grass

Hoe wordt het onderzoek door Leefstijl poli plus betaald?

Aan de tweedaagse met kind en ouders zijn voor kinderen en jongeren met een Wlz indicatie  geen kosten verbonden. Het wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (medisch), en vanuit budget dat beschikbaar is gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Is er een verwijzing nodig voor de Leefstijl poli plus? 
Alleen voor de medische check is een verwijzing nodig van de huisarts, kinderarts, arts VG, of andere medisch specialist (BIG geregistreerd.) 
Voor de andere onderdelen is geen verwijzing nodig 

Waar nodig of gewenst ondersteunen we bij de aanvraag van een verwijzing.

SSUCv3H4sIAAAAAAAACoxWTY+0KBC+b7L/YeJ5TUBA8L3vcZO9b/aAiC0ZFAM4k85k/vuW2j2vDb47fdOqh/p4qijq4/ffXl6KVgajih8vH+sf/BtrlxC9jMZNIEZ/3OReT532R8mbJzU6CnRnovNG2qOwlVENkxw1CKfF2lX8uSmLEGVcgg4H72FYYtQ+RKdeQUzuVnBFfA8C/OUrzMff1ly2M/PgolsVBzdKRn2BuB4c3dP+Z/9/uSs2JZwAVfG3drPVxc3HHt/Srpq/TFDaWjlpt4Tirt/9/cLYn92idlJP7P00sX/8e89LXvSkrmvcn4eMvLZa7sTd4i8kYn0vRF8izPuSCqRLoSgtMW2FVFTTCvV3z0VV1U1DWF1WmNclJVKWDRa85FwpRDuOBWu/wKSRuqYMl1IxWVKuwDJr+7KrOdGE16phdIt/D7p4fYcCjkeuZe+NktMLNMH2caS9qKG0dZGkHUZjzXRJgIyLFKgGY7tHGK8YS2HWxAiV/BY3h6sanHUXE+IjmlSiwTjFX4y3D7imZk2TWYW66ykxiEmduX93Y8IO2BMoS3qJj7lwxBqSojqn4DamFOZOX80TBMZBezlfH4GNaDJgr0eZMA058IyT6BJjiBJxWg4jo3+yHPN+YR/tIkQzAt04LhO04m3IHeGV4Cm81YN8MwmXGArIM8uzd63VY2KTiCzUQds5RSHxy368PpO+63uj0vRrnHH/7vzrye0iWTbRaxnHrHURq7Juu7oltXjWRwEu4olrxs8zf7rtBi1tHL4PU0mf9QfNCArav6VMYsR4lVHuoTVamFXxrJUoygbbCG+k2h7IbwLdM3+y76O0ZwVtztqz1yFkoZ4VPyzz7HxaeoKzUkkwCE/5lLXeSUNv83pwLhk58IxkVF28e89KWuVxtlZuu8I3T4pyU1jsSZ04hucuY1R3XdJ2mPMM1unZn/GJMMlbz5q5ddI/ps4ZZdmAN1PnnA9plzQZMOq0QRC863nqyxR0/qCeXaROXrM7gmHWEU4zbKtl8r4A79UdddhX5NIZd1gI3hzcgTU9cgDNsBvsIX7cJNv1Pxxb84h+LUtRwVT7etydmyVMXZD3YFZ/zQRoTDjR3eUHXwpWXDceXE0OqNw2sf2/g51x/cXrhQNnDcOiIgjXpDjurgM0vtsiuse4zNbJTq9Ov5bAdKvFNaWcYtHUX6vgzwW3XnXg9KC77bqbhtH6oMnW3h0j2Ebsz4103TNHGL3PxMUoQrfTB8Y2jOn+Z1eHmlQVq8D7PiFuB7ftomAtrJCdZmVHWgZLJBVlK3Bd4kpVSlSoJbyHU5//AQAA//8DAKeFda2UDAAA

Vragen?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten:

Drs. M.H. (Mia) Nijland

Orthopedagoog intensieve zorgvragen

P. (Pieter) Zuidema

Professional en ervaringsdeskundige